Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet - 1. juni 2022

Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde på valgstedet på selve valgdagen. På valgdagen den 1. juni kan du kun stemme på det valgsted, som fremgår på dit valgkort. Du modtager valgkortet senest fem dage før valgdagen.

Spørgsmålet på stemmesedlen til folkeafstemningen den 1. juni 2022 er følgende:

Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?

(Forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet).

Sæt kryds ved JA     

Hvis du vil stemme ja til at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Sæt kryds ved NEJ   

Hvis du vil stemme nej til at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.


Du kan se meget om afstemningen via denne side 

Valgdistrikter i Morsø Kommune

Morsø Kommune er opdelt på fem valgsteder, som ved folkeafstemningen den 1. juni er åbne fra kl. 8.00 – 20.00.

Klik på billedet for at zoome - og se adresser med google maps links længere nede på siden.

Find vej til dit valgsted

Klik på adresse-linket for at finde vej via google maps:

 1. Nordmors - Nordmors Hallen
  Sejersvej 42, Sejerslev, 7900 Nykøbing M

 2. Midtmors - Midtmors Sport
  Poulsen Dalsvej 12, Øster Jølby 7950 Erslev

 3. Sydmors - Sydmors Skole og Børnehus
  Smedebjergevej 61, 7980 Vils

 4. Sydvestmors - Sydvest Kultur og Fritidscenter
  Næssundvej 325, 7960 Karby

 5. Nykøbing - Nykøbing Hallen
  Nygade 29, 7900 Nykøbing MorsI tvivl om dit valgsted?

Har du ikke modtaget dit valgkort eller er du flyttet for nyligt, så kan du få oplyst dit valgsted på 2 måder:

 1. Tast din adresse ind via vores chatbot (orange figur på siden)

  eller

 2. Du ringer til Cisse på tlf. 9970 7162

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten. For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal man på afstemningsdagen

 • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
 • være fyldt 18 år
 • have fast bopæl i riget
 • ikke være umyndig

For folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, gælder der særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold de nævnte steder. Læs mere om valgret for personer med ophold på Færøerne og i Grønland.

Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget modtage et valgkort fra kommunen. På valgkortet står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten samt hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen og dag og tid for afstemningen.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget, skal du henvende dig til kommunen, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske gyldig legitimation, f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er heller ikke krav om billedlegitimation.

 

Hvis du vil have hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, så skal du henvende dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvad du vil stemme.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

 • Ledsagerkort
 • Parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • Lægeerklæring
 • Erklæring eller attest fra en anden myndighed

Tavshedspligt:

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt. Det gælder alt, hvad de må vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysninger om, at du overhovedet har stemt.

De må heller ikke give dig råd om, hvad du skal stemme, og det må den personlige valgte hjælper naturligvis heller ikke.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside www.valg.im.dk   

Hvis du f.eks. er dårlig gående e. lign. og ikke selv kan komme ind på valgstedet, kan du få lov til at stemme udenfor, f.eks. i din bil.

Du eller en ledsager skal henvende jer til en valgstyrer, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig. Du kan udfylde den udenfor og lægge den i en stemmeboks, som bliver bragt ud til dig af en valgstyrer. Valgstyrerne skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Ved handicap parkeringspladser udenfor valgstedet er der opslag med telefonnummer til valgpersonalet.

Hvert valgsted tilbyder en overlægsplade forsynet med to felter samt ordene ja og nej anført i punktskrift. 

Hvis man ikke ønsker at bruge overlægspladen, er det stadig muligt selv at udpege sin ledsager, der skal assistere med stemmeafgivningen i stemmeboksen.

Hvis man ønsker det, kan man også bede to valgtilforordnede om at gå med ind og assistere med at sætte krydset.

Muligheden med overlægspladen gælder under brevstemningen frem til 28. maj samt på selve valgdagen den 1. juni.

På valgstederne:

På alle valgsteder er der en stand-lup og en sort filtpen til rådighed for vælgerne. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres efter vælgerens behov.

På valgdagen er Nykøbing Hallen indrettet med ekstra hjælpemidler. Her bliver handicapboksen indrettet med et hæve-sænkebord til kørestolsbrugere og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

Hvis du ønsker at stemme i Nykøbing Hallen på valgdagen, kan du ansøge om at skifte valgsted. Hent ansøgningsskemaet her

Ved brevstemmeafgivning:

I Borgerservice og på Biblioteket kan vælgere med nedsat syn benytte en stand-lup og en sort filtpen. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgerne.

I Borgerservice er én stemmeboks indrettet med et hæve-sænkebord til kørestolebrugere, og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

Pensionister, der er dårligt gående, eller ikke selv har mulighed for transport til valgstedet, kan få gratis kørsel mellem sit hjem og valgstedet den 1. juni.

Kontakt nærmeste af følgende vognmænd, gerne i god tid inden valgdagen:

Morsø Taxi & Turisttrafik

Telefon 9776 7676 (både almindelig kørsel og for kørestolsbrugere)

Dantaxi, Nykøbing M.

Telefon 9772 4711  (almindelig kørsel)

Valgplakater må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i perioden fra lørdag d. 7. maj kl. 12 og indtil 9. juni.

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 9 juni ved døgnets afslutning.

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den person, som er ansvarlig for plakaten.

Hvad er en valgplakat?

Valgplakater må ikke være større end 0,8 m2.

Hvis man ønsker at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed eller kommune.

Hvor må valgplakater hænges op?

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op:

 • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, i midterrabatter, rundkørsler, midter-øer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
 • I midterrabatter, rundkørsler, midter-øer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler og lignende vejudstyr.
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
 • Nærmere end 0,5 m fra kørebanen eller 0,3 m fra cykelsti-kant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
 • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på, eller ændringer af, vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomheder.

Valgplakater - illustration af regler

Valgplakater på vejarealer - vejledning i opsætning

Valgplakater på vejarealer - notat

Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Se kort over forbud mod bilreklamer og lignende

Der er forbud mod bilreklamer og lignende indenfor det gule område.

Der er forbud mod bilreklamer og lignende indenfor det gule område.

De er forbud mod bilreklamer og lignende indenfor det gule område.

Der er forbud mod bilreklamer og lignende indenfor de gule områder.

Der er forbud mod bilreklamer og lignende indenfor det gule område.

Brevstemme

For at give en håndsrækning og gøre det let for dem, som ikke har mulighed for at stemme d. 1. juni, er der som noget nyt indsat en brevstemmebus, som kører ud til fem byer på Mors den 24. maj.

Ønsker man at brevstemme i bussen, så skal man huske at medbringe legitimation. Det kan for eksempel være kørekort, pas, sundhedskort eller valgkort.

Køreplan d. 24. maj:

 • Sdr. Dråby - kl. 09:00-10:00
  Parkeringspladsen ved kirken og forsamlingshuset: Dråbystræde 66

 • Sundby - kl. 11:00-12:00
  Parkeringspladsen foran forsamlingshuset: Sundbyvej 40

 • Tæbring - kl. 13.00-14.00
  Parkeringspladsen foran forsamlingshuset: Råghøj 43

 • Ø. Assels - kl. 15.00-16.00
  Parkeringspladsen ved Dagli Brugsen: Asselsvej 174

 • Ørding - kl. 16.30-17.30
  Parkeringspladsen ved købmanden og overfor kirken: Skolesvinget 18

Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde på valgstedet på selve valgdagen. 

Du kan brevstemme på alle borgerservicecentre i Danmark til og med den 28. maj. Du skal medbringe gyldig legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

I Morsø Kommune kan du brevstemme på Morsø Folkebibliotek og på Morsø Kommunes Borgerservice på følgende tidspunkter:


Morsø Folkebibliotek

Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors

 • Mandag og onsdag   Kl. 10 - 17
 • Tirsdag og torsdag   Kl. 13 - 17
 • Fredag                    Kl. 10 - 13  (lukket 13. maj)
 • Lørdag                    Kl. 10 - 13
 • Lørdag (28. maj)     Kl. 09 - 16

Morsø Kommunes Borgerservice

 • Mandag og tirsdag   Kl. 10 - 15      
 • Onsdag                   Kl. 10 - 12      
 • Torsdag                   Kl. 10 - 17 (lukket 26. maj)
 • Fredag                    Kl. 10 - 13 (lukket 13. og 27. maj)  

Husk at medbringe gyldig legitimation i form af pas, kørekort eller sundhedskort.

Hvis du fortryder din brevstemme, kan du brevstemme igen inden 28. maj, og så er den sidste brevstemme gældende. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

På brevafstemningsstederne er der følgende hjælpemidler til rådighed:

 • LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve
 • En sort filtpen til brug ved afkrydsning på brevstemmesedlen
 • En ikke håndholdt lup
 • En overlægsplade til brevstemmesedlen

I Borgerservice er der desuden:

 • Et hæve-/sænkebord med fri benplads for kørestolebrugere
 • Et forstørrelsesapparat (CCTV)

Kontakt Borgerservice på telefon 9970 7162, hvis du har spørgsmål om at brevstemme.

På brevstemmestedet er der en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis, får du udleveret brevstemmematerialet, som består af en stemmeseddel, en lille konvolut, et følgebrev og en yderkuvert.

Du skal udfylde stemmesedlen i en stemmeboks, så andre ikke kan se, hvad du stemmer.

Ved folkeafstemninger udfylder du brevstemmesedlen ved at sætte et kryds ved feltet ud for "Ja", hvis du støtter lovforslaget, som der stemmes om, eller "Nej", hvis du ikke kan støtte lovforslaget, som der stemmes om.

Når du har afkrydset brevstemmesedlen, skal du lægge den i den tilhørende lille røde konvolut, som du får udleveret sammen med stemmesedlen.

Herefter skal du udfylde følgebrevet med dit navn, fødselsdato, adresse og underskrift, mens stemmemodtageren ser på. Stemmemodtageren skal herefter attestere følgebrevet, hvorved der skrives under på, at alt er gået rigtigt til.

Til sidst lægger du konvolutten med stemmesedlen samt følgebrevet i en større yderkuvert, og lukker yderkuverten, mens stemmemodtageren ser på. På yderkuverten angives dit navn, fødselsdato og bopæl. Herefter er det stemmemodtageren ved brevstemmestedet, der sørger for at sende brevstemmerne til din bopælskommune, så de kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.

Hvis du efterfølgende fortryder din stemme, kan du godt brevstemme igen. Det vil altid være den senest afgivne brevstemme, der tæller med i optællingen af stemmer på valgdagen.

Når du har brevstemt, kan du til gengæld ikke stemme på valgdagen.

Du kan få hjælp af en eller to medarbejdere (brevstemmemodtagere).

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

Hvis dit handicap ikke er synligt, skal du vise dokumentation for dit handicap, f.eks.:

 • Ledsagerkort
 • Parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • Lægeerklæring
 • Erklæring eller attest fra en anden myndighed

Du kan kun få hjælp til at afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme (JA, NEJ eller stemme BLANKT).

Tilgængelige hjælpemidler:

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal brevstemme:

 • Sort pen/tusch
 • Lup, som forstørrer teksten op til fire gange.
 • LED-lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve
 • Overlægsplade til stemmesedlen
 • Hæve-/sænkebord
 • CCTV, et apparat der forstørrer teksten (Findes kun i Borgerservice)

Tavshedspligt:

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt. Det gælder alt, hvad de må vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysninger om, at du overhovedet har stemt.

De må ikke give dig råd om, hvad du skal stemme, og det må den personlige valgte hjælper naturligvis heller ikke.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside www.valg.im.dk   

Stem i eget hjem

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemmefra. Modtager du praktisk hjælp hjemme, f.eks. af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller andet, kan du få udleveret ansøgningsskemaet af hjemmehjælperen, hjemmesygeplejersken m.v.

Du kan også finde ansøgningsskemaet her

Du kan søge om at brevstemme hjemme ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail. Du kan også indgive ansøgningen telefonisk ved at ringe til kommunen. 

Ansøgningsfristen er fredag den 20. maj, kl. 18.00.


Når ansøgningsfristen er udløbet, kontakter Borgerservice dig pr. telefon, for at oplyse, hvornår din brevstemme bliver afhentet. Hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, vil du ikke blive opsøgt på ny af brevstemmemodtagerne.

Kontakt Borgerservice på borgerservice@morsoe.dk eller telefon 9970 7162, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få skemaet tilsendt.

Stem fra institution

Hvis du bor på plejehjem, er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel, kan du brevstemme der. Du vil få tilbudt muligheden for at afgive din stemme af personalet på det pågældende sted.