Folketingsvalg 2019

I 2019 var der Folketingsvalg den 5. juni.

Valgplakater må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen og indtil 8 dage efter valget.

Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske fra statsministerens annoncering af valgets udskrivelse.

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den person, som er ansvarlig for plakaten.

Hvad er en valgplakat?

Valgplakater må ikke være større end 0,8 m2.

Hvis man ønsker at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed eller kommune.

Hvornår må valgplakater hænges op?

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen, dvs. den 11. maj fra kl. 12.00.

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

Valgplakaterne og de midler der er brugt til at hænge dem op med, (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Hvor må valgplakater hænges op?

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op:

  • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler og lignende vejudstyr.
  • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanen eller 0,3 m fra cykelsti-kant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
  • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
  • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på, eller ændringer af, vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomheder.

Valgplakater - illustration af regler

Valgplakater på vejarealer - vejledning i opsætning

Valgplakater på vejarealer - notat

Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside