Folketingsvalg 2019

Der afholdes folketingsvalg den 5. juni 2019. Vi opdaterer løbende med frister for brevstemning mm.

Er du i tvivl om, hvor du skal stemme eller lignende kontakt os på tlf.: 5198 5519

Du kan stemme til folketingsvalget hvis:

  • Du har dansk statsborgerskab
  • Du bor i Danmark (du har et dansk cpr-nummer)
  • Du er fyldt 18 år på valgdagen

Du kan ikke stemme hvis du er gjort umyndig f.eks. på grund af psykisk sygdom eller mentalt handicap. Til gengæld mister du ikke længere din stemmeret, hvis du får økonomisk hjælp fra kommunen, eller fordi du er straffet.

Se de opstillingsberettigede partier til folketingsvalget her

Fristen for at stille op til folketingsvalget er kl. 12.00 elleve dage før valgdagen, og senest otte dage før valgdagen vil fortegnelsen over opstillede partier og kandidater være tilgængelig her på hjemmesiden og i stemmebokse til brevstemmeafgivning.

Alle, der har stemmeret til Folketinget, er også valgbar og kan stille op til folketingsvalget, medmindre du er straffet for en handling, som i folks øjne gør dig uværdig til at sidde i Folketinget.

Det er Folketinget, der bestemmer, om et dømt medlem også er uværdigt og dermed fortaber sin valgbarhed. Folketinget beslutter først, om en person er valgbar, efter at man er valgt ind i Folketinget. Der er med andre ord ikke nogen, der kan forhindre én i at stille op til folketingsvalg, selv om man måtte være dømt for en handling, der måske gør én uværdig til at sidde i Folketinget – det afgøres først efter valget.

Fristen for at opstille til folketingsvalget udløber kl. 12.00 elleve dage før valgdagen. Du kan læse mere om opstillingsbetingelser og frister her.

 

 

Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde på valgstedet på selve valgdagen. Du kan brevstemme på alle borgerservicecentre i Danmark fra den 15. maj til og med den 1. juni.

Til folketingsvalg kan du tidligst brevstemme her i landet 3 uger før valget, og  senest den tredjesidste hverdag før valgdagen, også på en lørdag.

Danske søfolk i internationalt farvand kan stemme fra 3 måneder før et valg. Færøske og grønlandske vælgere, der opholder sig her i landet, kan efter folketingsvalglovene for Færøerne og Grønland endvidere brevstemme her i landet op til 3 måneder før valget.

Du kan brevstemme i Morsø Kommunes Borgerservice på følgende tidspunkter:

Kl. 10.00 - 15.00      Mandag og tirsdag

Kl. 10.00 - 12.00      Onsdag

Kl. 10.00 - 17.00      Torsdag

Kl. 10.00 - 13.00      Fredag (dog ikke den 31. maj)

Kl. 09.00 - 16.00      Lørdag - den 1. juni

Det er ikke muligt at brevstemme på helligdage.

 

I Morsø Kommune har du også mulighed for at brevstemme på Morsø Folkebibliotek på følgende tidspunkter:

Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors

Kl. 10.00 - 17.00      Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Kl. 10.00 - 13.00      Fredag

Kl. 10.00 - 13.00      Lørdag - den 18. og 25. maj

 

Du skal medbringe gyldig legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

Hvis du fortryder din brevstemme, kan du brevstemme igen. Den sidste brevstemme er den gældende. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen. På valgdagen kan du kun stemme på dit valgsted.

Kontakt Borgerservice på telefon 9970 7188, hvis du ønsker yderligere information.

 

Når du møder op på et sted, hvor du kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal udfylde med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt, se nærmere nedenfor.

Du skal udfylde stemmesedlen i en stemmeboks, så andre ikke kan se, hvad du stemmer.

Hvis du vil stemme på et parti, anfører du navnet eller bogstavbetegnelsen for det pågældende parti.

Ønsker du at stemme på en bestemt kandidat, anfører du navnet på kandidaten på stemmesedlen, eventuelt med tilføjelse af partinavnet, listebetegnelsen eller bogstavbetegnelsen.

Senest otte dage inden valgdagen vil der i stemmeboksene blive ophængt fortegnelse over de opstillede partier og kandidater.

Hvis du vil stemme personligt på en kandidat, før kandidatfortegnelserne er klar, skal du selv undersøge på partiernes hjemmeside eller andre steder, hvilke kandidater partierne har tænkt sig at opstille. Du kan dog først være sikker på, hvilke kandidater der stiller op, når kandidatlisterne er godkendt og offentliggjort af myndighederne.

Hvis du allerede har brevstemt, når kandidatlisterne offentliggøres, og på det tidspunkt finder ud af, at du gerne ville have stemt på et andet parti eller kandidat, kan du brevstemme igen. Det er altid den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Når du har udfyldt eller afkrydset brevstemmesedlen, skal du lægge den i den lille blå konvolut, som du vil få udleveret sammen med stemmesedlen. Herefter skal du udfylde følgebrevet og underskrive det, mens stemmemodtageren ser på. Stemmemodtageren skal herefter attestere følgebrevet, hvorved der skrives under på, at alt er gået rigtigt til.

Herefter lægger du konvolutten med stemmesedlen samt følgebrev i en større hvid eller brun yderkuvert, og lukker yderkuverten, mens stemmemodtageren ser på. På yderkuverten angives dit navn, fødselsdato og bopæl. Herefter er det stemmemodtageren ved brevstemmestedet, der sørger for at sende brevstemmen til din bopælskommune, så den kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.

Hvis du efterfølgende fortryder din stemme, kan du godt brevstemme igen. Det vil altid være den senest afgivne brevstemme, der tæller med i optællingen af stemmer på valgdagen. Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

Hvis du ikke kan udfylde/afkrydse brevstemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal én eller to stemmemodtagere yde den fornødne hjælp.

Du kan i stedet for en stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, f.eks. din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt. Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen. Er der ydet hjælp, skal det fremgå af følgebrevet.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme, f.eks. et bestemt parti og/eller en bestemt kandidat ved valg til folketingsvalget.

 

Hjælp til svagtseende og kørestolsbrugere:

I Borgerservice og på Biblioteket kan vælgere med nedsat syn benytte en stand-lup og en sort filtpen. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgerne.

I Borgerservice er én stemmeboks indrettet med et hæve-sænkebord til kørestolebrugere, og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

 

Tavshedspligt:

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt. Det gælder alt, hvad de må vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysninger om, at du overhovedet har stemt.

De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på, eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper naturligvis heller ikke.

Stem i eget hjem

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemmefra. Modtager du praktisk hjælp hjemme, f.eks. af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller andet, kan du få udleveret ansøgningsskemaet af hjemmehjælperen, hjemmesygeplejersken m.v.

Du kan finde ansøgningsskemaet her: link til ansøgningsskema

I Morsø Kommune er ansøgningsfristen fredag den 24. maj, kl. 18.00.

Når ansøgningsfristen er udløbet, kontakter Borgerservice dig pr. telefon, for at oplyse, hvornår brevstemmeafgivningen finder sted. Hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, vil du ikke blive opsøgt på ny af brevstemmemodtagerne.

Kontakt Borgerservice på borgerservice@morsoe.dk eller telefon 9970 7188, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få skemaet tilsendt.

Her kan du læse vejledning til vælgere om brevstemmeafgivning

 

Stem fra institution

Hvis du bor på plejehjem, er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel, kan du brevstemme der. Du vil få tilbudt muligheden for at afgive din stemme af personalet på det pågældende sted.

Pensionister, der er dårligt gående, eller ikke selv har mulighed for transport til valgstedet på valgdagen, kan få gratis kørsel mellem sit hjem og valgstedet.

Kontakt nærmeste af følgende vognmænd, gerne i god tid inden valgdagen:

Morsø Taxi & Turisttrafik  

Telefon 9776 7676 (kørestolebrugere)

Dantaxi, Nykøbing M.

Telefon 9772 4711

Morsø Kommune er opdelt i 18 valgsteder. Du kan se på dit valgkort, hvor du skal stemme.

Der er adgang for kørestolebrugere ved hovedparten af valgstederne, og det er muligt at stemme udenfor valglokalet, f.eks. i din bil, hvis du af fysiske årsager ikke kan komme ind i selve valglokalet.

Nykøbing Hallen er indrettet med særlige hjælpemidler for kørestolebrugere og svagtseende. Det er muligt at ansøge om at blive flyttet til dette valgsted. Frist for ansøgning om overførsel til andet valgsted i forbindelse med Folketingsvalget 2019 er 28. maj kl. 12 2019. Du finder ansøgningsskema på siden her.

Til Folketingsvalget den 5. juni er valgstederne åbne fra kl. 08.00-20.00.

Se valgstederne med oversigt over handicapforhold her

Vi vil gerne give alle stemmeberettigede mulighed for at stemme på bedste vis. Kan du for eksempel ikke komme ind på valgstedet på grund af trapper eller lignende, kan du få lov til at stemme udenfor, f.eks. i din bil.

Du eller en ledsager skal rette henvendelse til en valgstyrer, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig. Du kan udfylde den udenfor og lægge den i en stemmeboks, som bliver bragt ud til dig af en valgstyrer. Valgstyrerne skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

På valgstederne:

Vi vil gerne give alle vælgere mulighed for at stemme på bedste vis. På alle valgsteder er der en stand-lup og en sort filtpen til rådighed. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres efter vælgerens behov.

På valgdagen er Nykøbing Hallen indrettet med ekstra hjælpemidler. Her bliver handicapboksene indrettet med et hæve-sænkebord til kørestolsbrugere og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

Hvis du ønsker at stemme i Nykøbing Hallen på valgdagen, kan du ansøge om at skifte valgsted. Frist for ansøgning om overførsel til andet valgsted i forbindelse med Folketingsvalget 2019 er 28. maj kl. 12 2019. Du finder ansøgningsskema på siden her.

 

Hjælp til svagtseende og kørestolsbrugere:

I Borgerservice og på Biblioteket kan vælgere med nedsat syn benytte en stand-lup og en sort filtpen. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgerne.

I Borgerservice er én stemmeboks indrettet med et hæve-sænkebord til kørestolebrugere, og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget modtage et valgkort fra kommunen. På valgkortet står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten samt hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen og dag og tid for afstemningen.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget, skal du henvende dig til kommunen, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske gyldig legitimation, f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at der skal være tale om billedlegitimation.

Valgplakater må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen og indtil 8 dage efter valget.

Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske fra statsministerens annoncering af valgets udskrivelse.

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den person, som er ansvarlig for plakaten.

Hvad er en valgplakat?

Valgplakater må ikke være større end 0,8 m2.

Hvis man ønsker at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed eller kommune.

Hvornår må valgplakater hænges op?

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen, dvs. den 11. maj fra kl. 12.00.

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

Valgplakaterne og de midler der er brugt til at hænge dem op med, (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Hvor må valgplakater hænges op?

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op:

  • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler og lignende vejudstyr.
  • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanen eller 0,3 m fra cykelsti-kant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
  • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
  • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på, eller ændringer af, vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomheder.

Valgplakater - illustration af regler

Valgplakater på vejarealer - vejledning i opsætning

Valgplakater på vejarealer - notat

Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside