Opbevaring af ensilage

Saftgivende ensilage skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg. Ensilage der ikke er saftgivende kan opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg, som wrapballer eller i en markstak.

Et ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes så overfladevand fra omkringliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Ensilagesaft skal ledes bort gennem dertil indrettede afløb til en opsamlingsbeholder.

Opbevaringsanlægget sider skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred afgrænsning. Afgrænsningen skal som minimum have 3 % fald mod afløb. Bunden skal som minimum have 1 % fald mod afløb. Bund og sider skal være udført af holdbare materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. De skal kunne modstå påvirkninger fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, og fra af den oplagrede ensilage.

På ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning skal der desuden altid været et afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Er der mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet. 

Nyt ensilageopbevaringsanlæg
Ønsker du at etablere et nyt opbevaringsanlæg? Måden du skal søge på afhænger af dit produktionsareal.

Hvis du vil etablere et opbevaringsanlæg på et husdyrbrug med et produktionsareal over følgende:

  • over 300 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får – hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj
  • over 200 m2 produktionsareal, hvis det kun er til heste
  • over 175 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
  • over 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af ovenfor nævnte grænser

kræver det en anmeldelse efter § 11 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Anmeldelsen skal indsendes igennem Husdyrgodkendelse.dk. Har du et produktionsareal, der er under ovenstående m2, skal du indsende en anmeldelse via dette skema.

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning - og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til.

Opbevares den ikke-saftgivende ensilage i en markstak eller wrapballer, skal det ske på arealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.

Wrapballer må godt ligge åbne på arealet, hvis der ikke er fare for afstrømning af ensilagesaft til vandløb, dræn, søer over 100 m2 og kystvande. Ensilagerester skal fjernes fra arealet efter anvendelse af de enkelte wrapballer

En markstak og wrapballer skal overholde følgende afstandskrav:

  • 25 meter til vandforsyningsanlæg, der ikke er almen vandforsyning
  • 50 meter til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
  • 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer
  • 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej
  • 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed
  • 30 meter til naboskel