Opbevaring af ensilage

Saftgivende ensilage skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg. Ensilage der ikke er saftgivende kan opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg, som wrapballer eller i en markstak.

Et ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes så overfladevand fra omkringliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Ensilagesaft skal ledes bort gennem dertil indrettede afløb til en opsamlingsbeholder.

Opbevaringsanlægget sider skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred afgrænsning. Afgrænsningen skal som minimum have 3 % fald mod afløb. Bunden skal som minimum have 1 % fald mod afløb. Bund og sider skal være udført af holdbare materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. De skal kunne modstå påvirkninger fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, og fra af den oplagrede ensilage.

Nyt opbevaringsanlæg

Hvis du ønsker at etablere et nyt opbevaringsanlæg, skal du sende en anmeldelse via Husdyrgodkendelse.dk.

Opbevares den ikke-saftgivende ensilage i en markstak eller wrapballer, skal det ske på arealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.

Wrapballer må godt ligge åbne på arealet, hvis der ikke er fare for afstrømning af ensilagesaft til vandløb, dræn, søer over 100 m2 og kystvande. Ensilagerester skal fjernes fra arealet efter anvendelse af de enkelte wrapballer

En markstak og wrapballer skal overholde følgende afstandskrav:

  • 25 meter til vandforsyningsanlæg, der ikke er almen vandforsyning
  • 50 meter til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
  • 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer
  • 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej
  • 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed
  • 30 meter til naboskel