Opbevaring af gylle

Gylle skal opbevares forsvarligt, og i beholdere der skal kontrolleres regelmæssigt.

Ønsker du at opføre en ny gyllebeholder, skal du søge om det ved Morsø Kommune. Gyllebeholderen skal overholde gældende afstands- og indretningskrav.

 

Ønsker du at bygge en ny gyllebeholder? Måden du skal søge på afhænger af dit produktionsareal.

Hvis du vil etablere en møddingsplads på et husdyrbrug med et produktionsareal over følgende:

 • over 300 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får – hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj
 • over 200 m2 produktionsareal, hvis det kun er til heste
 • over 175 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
 • over 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af ovenfor nævnte grænser

kræver det en anmeldelse efter § 12 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Anmeldelsen skal indsendes igennem Husdyrgodkendelse.dk. Hvis du ikke kan overholde kravene for anmeldelsen, kræver det en godkendelse (§ 16 a) eller tilladelse (§ 16 b). Har du et produktionsareal, der er under ovenstående m2, skal du indsende en anmeldelse via dette skema.

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning - og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til.

Før du indsender en anmeldelse til kommunen, skal du være opmærksom på de generelle afstandskrav. Gyllebeholderen skal ligge mindst:

 • 100 meter fra vandløb og søer
 • 50 meter fra vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
 • 25 meter fra vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning
 • 25 meter fra en levnedsmiddelvirksomhed
 • 30 meter fra naboskel
 • 15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej
 • 15 meter fra beboelse på samme ejendom
 • 15 meter fra dræn

Gyllen skal pumpes til gyllebeholderen via et dykket indløb. Det er et rør, der skal være langs indersiden af gyllebeholderen. Afstanden fra gyllebeholderens bund og til det dykkede indløbs afslutning må maksimalt være 40 cm. Indløbet skal desuden være sikret mod tilbageløb med en ventil eller lignende.

Når et pumperør ikke er i brug eller under opsyn, skal det svinges ind over gylleholderen og fastlåses eller være forsynet med en afspærringsventil eller lignende. Pumper, der anvendes til tømning af gyllebeholdere, skal være forsynet med en timer eller lignende. Det skal sikre, at der ikke kan pumpes mere gylle fra beholderen af gangen, end hvad der svarer til indholdet i en gyllevogn. Pumpning fra en beholder til en anden beholder kan foretages uden timer, hvis det sikres, at udslip undgås på anden måde. Dette kan for eksempel være manuel overvågning eller et alarmsystem.

Pumper skal være forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen ikke kan sættes i gang utilsigtet. Når eldrevne pumper ikke anvendes eller ikke er under opsyn, for eksempel ved arbejdsdagens ophør, skal de afbrydes ved hovedtavlen. Afbryderen skal aflåses eller opbevares under aflåste forhold.

Alle beholdere over 100 m3 til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Ligger beholderen mindre end 100 meter fra et åbent vandløb eller en sø over 100 m2, er der krav om en kontrol hvert 5. år.

Du skal anmode om beholderkontrol ved en autoriseret kontrollør, der vurderer beholderens tæthed og styrke.

Du kan finde yderligere information om beholderkontrollen, priser samt en liste over godkendte kontrollanter på beholderkontrol.dk.

Ønsker du ikke benytte beholderen mere skal den tages ud af drift. Det betyder, at du skal tømme og rengøre beholderen, samt anmelde til Morsø Kommune, at du har taget beholderen ud af drift. Hvis du ønsker at fjerne beholderen helt, skal du huske at søge om en nedrivningstilladelse.

I selvbetjeningsboksen til højre kan du anmode om beholderkontrol eller anmelde at beholderen er taget ud af drift.

Om der er krav om et alarmsystem, beholderbarriere eller terrænændring, afhænger af din gyllebeholders placering.

Beholderen skal have et alarmsystem, hvis den ligger mindre end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m². Alarmsystemet skal kunne registrere pludselige trykfald i beholderen. Du skal udover alarmsystem og etablere en barriere eller terrænhældning, hvis beholderen ligger i et risikoområde.

 • Ligger beholderen mindre end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m², og terrænet skråner mere end 6 grader, skal du etablere en barriere ved beholderen. Barrieren skal ligge mellem beholderen og vandløb/sø. Barrieren skal kunne tilbageholde den del af beholderens indhold, der er over terræn.
 • Ligger beholderen mere end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m², og terrænet skråner mere end 6 grader, skal du etablere en terrænændring. Terrænændringen skal kunne tilbageholde mindst 25 m3 gylle.

Der stilles krav om overdækning af beholdere til flydende husdyrgødning og afgasset biomasse. Formålet med overdækningen er først og fremmest at reducere ammoniakfordampningen til et minimum, samt reducere lugtgenerne for naboer.

Overdækning skal dække hele beholderen, være tæt og sammenhængende samt have en tør overflade. Den skal desuden være stabil i forbindelse med blæst og kraftigt nedbør. Hvis overdækningen består af et naturligt flydelag, skal dette have en skorpet overflade og være fri for sprækker med blank gylleoverflade. Det er vanskeligt og kan være farligt at måle flydelagets tykkelse, hvorfor der ikke kræves en vurdering af flydelagets tykkelse.

Der er tre muligheder for at etablere overdækning:

 1. Fast overdækning, som er flydedug, teltoverdækning eller lignende
 2. Tæt overdækning, som er et naturligt flydelag, halm, letklinker (leca) eller lignende
 3. Anvendelse af ammoniakreducerende teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, der i visse tilfælde kan erstatte fast og tæt overdækning

Afhængig af beholderens alder, indhold og beliggenhed i forhold til beskyttet natur og naboer er der dog fortsat krav om fast overdækning eller anvendelse af en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Der skal føres logbog med en gyllebeholder, der har flydelag som overdækning. Det er som udgangspunkt ejere/brugere, der har ansvaret for logbogen. Hvis der er flere brugere af en gyllebeholder kan der indgås en skriftlig aftale, hvor den ansvarlige udpeges. De øvrige brugere skal kunne henvise til den ansvarlige.

Den ansvarlige skal kontrollere flydelaget mindst én gang hver måned. Hvis der er erfaring med at flydelaget i perioder forsvinder helt eller delvist i forbindelse med bestemte hændelser, for eksempel ved omslag i vejret eller overpumpning af gylle, skal kontrollen foretages oftere.

Efter afsluttet omrøring, udbringning eller tømning af en beholder, eller hvis overdækningen af andre årsager er brudt, skal beholderen kontrolleres med få dages interval, indtil flydelaget igen er intakt. Dannes flydelaget ikke af sig selv, anbefales det at tilføre halm, dybstrøelse eller lignende. Resultatet af kontrollen kan noteres i logbogen.

I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at danne et nyt flydelag. Vi accepterer derfor en periode på 2 uger uden tæt flydelag i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepterer vi en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende flydelag.

Hvis vi ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal vi påbyde den ansvarlige for forholdet at lave en fast overdækning.