Databeskyttelse

Når Morsø Kommune behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at Morsø Kommune kan levere den ydelse, har vi dog brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers oplysninger.

Spørgsmål og svar

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på, ikke at indhente flere oplysninger end nødvendig er, for at behandle din sag.

Nogle oplysninger kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre oplysninger beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Når vi behandler personoplysninger om dig, følger vi gældende lovgivning for, hvor længe vi må og skal opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt. Normalt er slettefristen 5 år efter, at en sag er afsluttet, men det varierer en smule mellem sagsområder.

Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til Rigsarkivet. Så selvom vi ikke længere har data om din sag i vores systemer, findes sagen i Rigsarkivet. Data slettes først 75 år efter, at sagen er indleveret, men som part kan du søge om lov til at se sagen i Rigsarkivet

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at understøtte at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover bistår databeskyttelsesrådgiveren kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivning.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har konkrete spørgsmål til kommunens håndtering af dine personoplysninger:

Torben Hedegaard Hansen
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors 

sikkerpostdpo@morsoe.dk

Husk, at du ikke burde sende personoplysninger med din egen e-mailadresse.

Du kan henvende dig sikkert til kommunen ved at anvende digital post, enten via borger.dk eller via eboks.dk.

Find frem til databeskyttelsesrådgiver under Morsø Kommune, som du finder under ”offentlige myndigheder – kommuner”.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

For at understøtte, at Morsø Kommune efterlever forannævnte, har Morsø Kommune vedtaget en informationssikkerhedspolitik, som du kan finde her

Morsø Kommunes information om brug af cookies på hjemmesiden kan du finde her.

Retsgrundlag

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende beredskabets arbejde, baseres behandlingen af dine oplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK af beredskabsloven (Beredskabsloven)
 • LBK om beskyttelsesrum (Beskyttelsesrumsloven)
 • BEK om anmeldelse af ulykkestilfælde og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl.
 • BEK om bedriftværn
 • BEK om brandsyn
 • BEK om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, un-dervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
 • BEK om kommunale beskyttelsesrumspuljer
 • BEK om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Fyrværkeribekendtgørelsen)
 • BEK om personel i redningsberedskabet
 • BEK om risikobaseret kommunalt redningsberedskab
 • BEK om tekniske forskrifter for gasser
 • BEK om udrykningskørsel
 • BEK om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (Afbrændingsbekendtgørelsen)
 • BEK om beredskabspligt
 • BEK om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer
 • BEK om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrvær-keri og andre pyrotekniske artikler
 • BEK om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.
 • BEK om tilsynet med det kommunale redningsberedskab og om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Beredskabsstyrelsen
 • BEK af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Der kan være tale om følgende kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med beredskabets arbejde, er der typisk følgende kategorier af modtagere:

 • Beredskab i andre kommuner
 • Beredskabsstyrelsen
 • Politiet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende beskatning og opkrævning, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet
 • BEK af konkursloven (Konkursloven)
 • LBK om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
 • LBK om folkekirkens økonomi
 • LBK om kommunal ejendomsskat (Kommunal ejendomskatteloven)
 • LBK om kommunal indkomstskat
 • LBK om lån til betaling af ejendomsskatter (Ejendomsskattelåneloven)
 • LBK om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingsloven)
 • BEK af skatteforvaltningsloven
 • Lov om fordeling mellem staten, kommunerne og amtskommunerne af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft
 • BEK om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af grundskyldpromillen
 • BEK om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse
 • BEK om tilskud til kommuner i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld i 2012

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i en sag vedrørende beskatning og opkrævning, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Skat

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende en sag indenfor beskæftigelsesområdet, baseres be-handlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
 • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • LBK om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • LBK om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesindsatsloven, LAB)
 • LBK om erhvervsgrunduddannelse m.v.
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • LBK om social service (Serviceloven)
 • LBK om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang
 • Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Kompensationsloven)
 • Lov om seniorjob
 • LBK om sygedagpenge (Sygedagpengeloven)
 • BEK om andre aktører
 • BEK om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m
 • BEK om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • BEK om feriedagpenge
 • BEK om fleksjob
 • BEK om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge
 • BEK om indberetning og refusion af kommunalbestyrelsens udgifter til egu-elever
 • BEK om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • BEK om matchvurdering
 • BEK om seniorjob
 • BEK om supplerende dagpenge
 • BEK om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet
 • BEK af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven)
 • BEK om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
 • BEK om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • BEK om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sa-ger om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
 • BEK om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmar-kedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige
 • BEK om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • BEK om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
 • BEK om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationslo-ven
 • BEK om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v.
 • BEK om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
 • BEK om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrations-loven
 • BEK af udlændingeloven
 • LBK om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigel-sesindsats m.m.
 • BEK af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
 • Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
 • Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om so-cial pension og forskellige andre lov
 • Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i en sag indenfor beskæftigelsesområdet, er der typisk følgende Kategori af modtagere:

 • Advokater
 • Alment praktiserende læger og speciallæger
 • Andre kommuner
 • Andre myndigheder, der medvirker i arbejdsmarkedsrettede ordninger eller, som har anmeldt ansattes sygefravær
 • Ankestyrelsen
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • ATP og Statens Pensionssystem
 • Beskæftigelsesministeriet og underliggende enheder samt arbejdsløshedskasser
 • Boligforeninger
 • Børne- og Socialministeriet samt underliggende enheder
 • Danmarks Statistik
 • Digitaliseringsstyrelsens NemKonto Krisecentre, opholdssteder og forsorgshjem
 • Forsikringsselskaber
 • Kommunens eksterne revision
 • Kriminalforsorgen
 • Pengeinstitutter
 • Politiet
 • Private virksomheder m.v., der medvirker i arbejdsmarkedsrettede ordninger eller som har an-meldt ansattes sygefravær
 • Private virksomheder m.v., der efter aftale med en myndighed løser opgaver på beskæftigelses-området
 • Produktionsskoler, højskoler mv.
 • Retsvæsenet
 • Statsforvaltningen
 • Sygehuse
 • SKAT
 • Tolke og mentorer
 • Udbetaling Danmark
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet samt underliggende enheder
 • Undervisningsministeriet og underliggende enheder, herunder uddannelsesinstitutioner

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende vores opgaver, der omhandler borgerlige forhold baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om Det centrale Personregister (CPR-loven)
 • LBK om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år
 • BEK af færdselsloven (Færdselsloven)
 • LBK om pas til danske statsborgere m.v. (Pasloven)
 • LBK om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ægteskabsloven Æ1)
 • Lov om offentlige betalinger mv.
 • BEK om kørekort
 • BEK om pas m.v.
 • LBK om social pension (Pensionsloven)
 • Lov om Offentlig Digital Post
 • BEK om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om soci-ale ydelser m.v.
 • BEK om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.
 • BEK om indgåelse af ægteskab
 • LBK om sygedagpenge (Sygedagpengeloven)
 • BEK om Nemkontoordningen (Nemkontobekendtgørelsen)
 • Cirkulære om kørekort
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om kommunale og regionale valg (Kommunal- og regionalvalgloven)
 • LBK om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven)
 • LBK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven)
 • LBK om valg til Folketinget (Folketingsvalgloven)
 • LBK om valg til menighedsråd (Menighedsrådsvalgloven)
 • BEK om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til for-ældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)
 • Partistøtteloven
 • BEK om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)
 • BEK om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg
 • Europa-parlamentsvalgloven
 • BEK om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige med-lemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)

Der kan være tale om følgende kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med sine opgaver omhandlende bor-gerlige forhold, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Andre kommuner
 • Andre offentlige myndigheder
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • CPR-kontoret
 • Danmarks Statistik
 • eBoks
 • Energistyrelsen
 • Kommunens eksterne revision
 • Rigspolitiet
 • SKAT
 • Styrelsen for Patientsikkerhed via Rigspolitiet
 • Valgbestyrelser
 • Vejvisere
 • Virksomheder
 • Udbetaling Danmark
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende vores opgaver i forhold til at fremme børn og unges udvikling og læring via kommunale dag- og uddannelsestilbud baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK om kvalitetsrapporter i folkeskolen
 • BEK om anvendelse af test i folkeskolen mv.
 • BEK om befordring af elever i folkeskolen
 • BEK om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne
 • BEK om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (Fraværsbekendtgørelsen)
 • BEK om elevråd i folkeskolen
 • BEK om folkeskolens modersmålsundervisning
 • BEK om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skole-gangen
 • BEK om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen
 • BEK om karakterskala og anden bedømmelse
 • BEK om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervs-uddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning
 • BEK om skolefrugt- og grøntordningen
 • BEK om folkeskolens prøver
 • BEK om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017
 • BEK om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 • BEK om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
 • BEK om folkeskolens undervisning i tegnsprog
 • BEK om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
 • BEK om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler
 • BEK om krav til digitale elevplaner i folkeskolen
 • BEK om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger
 • BEK om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
 • BEK om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole
 • BEK om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
 • BEK om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen
 • BEK om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse
 • BEK om statslig elevstøtte til elever på efterskoler
 • BEK om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler
 • BEK om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden
 • BEK om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ung-domsuddannelse
 • BEK om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til for-ældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)
 • BEK om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever i skoler og undervisningsanstalter
 • BEK af forældreansvarsloven
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven)
 • LBK om efterskoler og frie fagskoler
 • LBK om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
 • Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet
 • Lov om folkehøjskoler
 • Lov om kombineret ungdomsuddannelse
 • Lov om kommunale internationale grundskoler
 • Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (Undervisningsmiljøloven)
 • Vejledningsbekendtgørelsen
 • Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (Vejledningsloven)
 • Vejledning om udfærdigelse af eleverklæringer i folkeskolen
 • BEK af færdselsloven (Færdselslov)
 • LBK om produktionsskoler (Produktionsskoleloven)
 • LBK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven)
 • LBK om ungdomsskoler (Ungdomsskoleloven)
 • Lov om eliteidræt (Eliteidrætsloven)
 • BEK om obligatorisk knallertundervisning og knallertbeviser
 • BEK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen)
 • BEK om ungdomsskoler
 • BEK af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven)
 • BEK om unges arbejde (Ungebekendtgørelsen)
 • LBK om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven)
 • Forældreansvarsloven
 • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)
 • BEK om dagtilbud
 • BEK om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
 • Lov om de gymnasiale uddannelser
 • LBK om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
 • LBK om specialundervisning for voksne
 • BEK om indberetning til Uddannelsesguiden
 • BEK om specialundervisning for voksne
 • BEK om merit i de gymnasiale uddannelser (Meritbekendtgørelsen)
 • BEK om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • BEK om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • BEK om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.
 • BEK om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.
 • Bekendtgørelse af udlændingeloven
 • Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisnings-tilbud
 • Lov om indfødsretsprøven af 2015
 • STU-bekendtgørelsen
 • STU-loven

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til at fremme børn og unges udvikling og læring via kommunale dag- og uddannelsestilbud, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Andre skoleelever og deres forældre
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • Danmarks Statistik
 • Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på special-undervisningsområdet (VISO)
 • Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto
 • Foreninger
 • Forældrene til andre børn i institutionen
 • Kommunale og private daginstitutioner
 • Kommunens eksterne revision
 • Kulturinstitutioner
 • Mejeriforeningen
 • Producent af buskort
 • Præster
 • Regioner, andre kommuner og institutioner
 • Sammenslutninger af private institutioner
 • Skolefoto
 • Undervisningsministeriet
 • Virksomheder, der samarbejdes med i forhold til projekter/undervisningsforløb
 • Vognmænd

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med vores indsats over for flygtninge og på integrationsområdet baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK om boligplacering af flygtninge
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • BEK af udlændingeloven
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • BEK om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • LBK om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
 • Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)
 • BEK om efterlevelseshjælp
 • LBK om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • BEK af udlændingeloven
 • BEK om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl
 • Lov om indfødsretsprøven
 • BEK af udlændingeloven
 • BEK om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.
 • LBK om ungdomsskoler (Ungdomsskoleloven)
 • Bekendtgørelse af forvaltningsloven §7, stk. 1 (Forvaltningsloven)
 • LBK om retssikkerhed og administration på det sociale område §4 (Retssikkerhedsloven)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med den kommunale indsats over for flygtninge og på integrationsområdet, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Advokater
 • Andre kommuner
 • Ankestyrelsen
 • Arbejdsgivere
 • Arbejdsløshedskasser
 • Beskæftigelsesministeriet og underliggende enheder
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • Boligselskaber/udlejere
 • Børne- og Socialministeriet samt underliggende enheder
 • Danmarks Statistik
 • Databehandlere
 • Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto
 • Frivillige, der modtager flygtninge
 • Forsyningsselskaber
 • Idrætsforeninger
 • Kommunens eksterne revision
 • Kriminalforsorgen
 • Krisecentre, opholdssteder og forsorgshjem
 • Pengeinstitutter
 • Politiet
 • Retsvæsenet
 • SKAT
 • Skoler og daginstitutioner
 • Statsforvaltningen
 • Tolke og mentorer
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet samt underliggende enheder
 • Undervisningsministeriet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med kommunens opgavevaretagelse i forhold til infrastruktur, forsyning samt affald og spildevand i kommunen, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK af færdselslov (Færdselsloven)
 • LBK om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven)
 • LBK om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål
 • BEK om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje
 • LBK om private fællesveje (Privatvejsloven)
 • Lov om offentlige veje m.v.
 • LBK om tv-overvågning (TV-overvågningsloven)
 • BEK om vej- og stiregister
 • Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)
 • BEK om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej
 • BEK om anvendelse af vejafmærkning
 • BEK om kommunal parkeringskontrol
 • BEK om parkeringsskiver (Parkeringsskivebekendtgørelsen)
 • BEK om særtransport (Særtransportbekendtgørelsen)
 • BEK om vejafmærkning
 • Jernbaneloven
 • Cirkulære om lov om offentlige veje
 • BEK om vejnavne og adresser
 • Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje
 • LBK om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (Betalingsloven)
 • LBK om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • LBK om okker (Okkerloven)
 • LBK om vandløb (Vandløbsloven)
 • Lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse
 • BEK om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener
 • BEK om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.
 • BEK om klassifikation og registrering af vandløb
 • BEK om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
 • BEK om regulativer for offentlige vandløb
 • BEK om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
 • LBK om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
 • BEK om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt
 • BEK om vandløbsregulering og -restaurering mv.
 • BEK om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
 • Lov om en Cityring
 • BEK om anlæg, der forbrænder affald (Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen)
 • LBK om afgift af affald og råstoffer (Affalds- og råstofafgiftsloven)
 • LBK om apoteksvirksomhed (Apotekerloven)
 • LBK om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • BEK om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
 • BEK om asbest
 • BEK om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
 • BEK om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
 • BEK om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr
 • BEK om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (Bilskrotbekendtgørelsen)
 • BEK om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke (Pantbekendtgørelsen)
 • BEK om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål
 • BEK om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elek-trisk og elektronisk udstyr
 • BEK om Affaldsdatasystemet
 • BEK om biomasseaffald (Biomassebekendtgørelsen)
 • BEK af lodsloven (Lodsloven)
 • LBK om havne
 • LBK om luftfart (Luftfartsloven)
 • BEK om anvendelse af lods
 • BEK om sikring af havnefaciliteter
 • BEK om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne
 • BEK om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)
 • BEK om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
 • Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) (BL 9-15, 3. udgave)
 • Bestemmelser om lufttrafikregler
 • LBK om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven)
 • LBK om afgift af naturgas og bygas (Gasafgiftsloven)
 • LBK om elforsyning (Elforsyningsloven)
 • LBK om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven)
 • LBK om naturgasforsyning (Naturgasforsyningsloven)
 • LBK om radio- og fjernsynsvirksomhed (Radio- og fjernsynsloven)
 • LBK om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven)
 • LBK om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven)
 • BEK om betaling for vand efter målt forbrug mv. på ejendomsniveau
 • BEK om indsatsplaner
 • BEK om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven
 • BEK om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (Vandmålerbekendtgørelsen)
 • BEK om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme
 • BEK om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutingsbekendtgørelsen)
 • BEK om vandforsyningsplanlægning
 • BEK om vandindvinding og vandforsyning
 • BEK om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Tilsynsbekendtgørelsen)
 • BEK om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (Målerbekendtgørelsen)
 • BEK om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
 • BEK om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)
 • LBK om afgift af elektricitet
 • LBK om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)
 • BEK om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg
 • BEK af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester
 • LBK om fjernkøling
 • LBK om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger
 • LBK om trafikselskaber
 • Lov om en Cityring
 • Lov om offentlige veje m.v.
 • Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
 • BEK om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med kommunens opgavevaretagelse i forhold til infrastruktur, forsyning samt affald og spildevand i kommunen, er der typisk følgende kate-gori af modtagere:

 • Andre kommuner
 • Affaldsbehandlingsselskaber
 • Beredskab
 • Natur- og Miljøklagenævnet
 • Vejdirektoratet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende opgaver i forbindelse med kommunens ejendomme og lokaler samt driftsmidler og inventar, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om social service (Serviceloven)
 • BEK af søloven (Søloven)
 • Bekendtgørelse om medielicens
 • BEK om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber mv. (Traktorbekendtgørelsen)
 • BEK om indretning m.v. af elevatorer

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med opgaver vedrørende kommunens ejendomme og lokaler samt driftsmidler og inventar, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Databehandlere

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med sekretariatsbetjeningen af kommunalbestyrelse, udvalg, direktion, råd og nævn samt al kommunikation via kommunens officielle digitale informationskanaler, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om fonde og visse foreninger (Fondsloven)
 • LBK om forpligtende kommunale samarbejder
 • LBK om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
 • LBK om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Udligningsloven)
 • LBK om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven)
 • LBK om regionernes finansiering
 • LBK om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri (Støttet boligbyggeri)
 • LBK om ungdomsskoler (Ungdomsskoleloven)
 • Lov om en satsreguleringsprocent
 • Lov om Udbetaling Danmark
 • Lov om Folketingets Ombudsmand (Ombudsmandsloven)
 • Lov om kommunale borgerservicecentre (Borgerservicecenterloven)
 • Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet
 • Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkerings-indtægter
 • Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
 • Lov om regionale kulturforsøg
 • Lov om revision af den kommunale inddeling
 • Lov om Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven)
 • Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven)
 • Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder
 • Lov om socialtilsyn (Socialtilsynsloven)
 • Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.) (CPR-loven)
 • LBK om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven)
 • BEK om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.
 • BEK om deling af kommuner
 • BEK om forretningsorden for børn og unge-udvalgene
 • BEK om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.
 • BEK om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder
 • BEK af lov om frikommuner m.v. (Frikommuneloven)
 • BEK om aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter
 • BEK af lov om rettens pleje
 • BEK om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.
 • BEK om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
 • BEK om ændring af bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
 • BEK om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark
 • BEK af lov om merværdiafgift (momsloven)
 • BEK af forvaltningsloven (Forvaltningsloven)
 • BEK om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • BEK af arkivloven (Arkivloven)
 • Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)
 • LBK om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
 • Lov om offentlige betalinger m.v.
 • Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
 • BEK om arkiveringsversioner
 • BEK om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne
 • BEK om elektronisk afregning med offentlige myndigheder
 • Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder
 • BEK om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed (Arkivbekendtgørelsen)
 • BEK om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning
 • Ombudsmandens Beretning: Utilstrækkelige søgemuligheder i journalsystem
 • BEK om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
 • BEK om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet
 • Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • BEK om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver
 • Cookiebekendtgørelsen
 • Forældelsesloven
 • Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med sekretariatsbetjeningen af kommunalbestyrelse, udvalg, direktion, råd og nævn samt al kommunikation via kommunens officielle digitale informationskanaler, er det typisk følgende kategori af modtagere:

 • Ankestyrelsen
 • Eksterne konsulenter og leverandører
 • Modtagere af officielle informationer fra kommunen (fx borgere, journalister og besøgende)
 • Råd og nævn m.v. uden for den kommunale enhedsforvaltning

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Behandlingerne har til formål at muliggøre kommunens sagsbehandling i forbindelse med udbetaling af kontante ydelser.

Retsgrundlag:

 • LBK om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
 • LBK om arbejdsskadesikring (Arbejdsskadesikringsloven)
 • LBK om delpension
 • LBK om en børne- og ungeydelse
 • LBK om børns forsørgelse (Børnebidragsloven)
 • LBK om fleksydelse
 • LBK om friplejeboliger (Friplejeboligloven)
 • LBK om individuel boligstøtte (Boligstøtteloven)
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • LBK om opkrævning af underholdsbidrag (Bidragsopkrævningsloven)
 • LBK om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven)
 • LBK om social pension (Pensionsloven)
 • LBK om social service (Serviceloven)
 • BEK af sundhedsloven (Sundhedsloven)
 • LBK om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven)
 • BEK af repatrieringsloven (Repatrieringsloven)
 • Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselsloven)
 • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)
 • Lov om skifte af dødsboer (Dødsboskifteloven)
 • Lov om sygedagpenge (Sygedagpengeloven)
 • LBK af Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven)
 • BEK om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og kommunernes vejledning
 • BEK om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven
 • BEK om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand
 • BEK om delpension (Delpensionsbekendtgørelsen)
 • BEK om Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister
 • BEK om efterlevelseshjælp
 • BEK om fleksydelse
 • BEK om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
 • BEK om ret til barseldagpenge
 • LBK om sygedagpenge
 • BEK om sygedagpenge til søfarende
 • BEK om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik
 • BEK om udbetaling af visse kontantydelser til sikrede
 • BEK om vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser (Funktionsevnebekendtgørelsen)
 • BEK om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet
 • BEK om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
 • BEK om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse
 • BEK om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 • BEK om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almin-delig og almindelig førtidspension m.v.
 • BEK om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sa-ger om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
 • BEK om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik og § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • BEK om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der del-tager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • BEK om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
 • BEK om seniorførtidspension
 • BEK om social pension (Førtidspension og folkepension)
 • BEK om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v.
 • BEK om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande
 • BEK om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed
 • Gammelførtidspensionsloven
 • LBK om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • LBK om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
 • Lov om kontantydelse
 • Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)
 • Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis ud-betaling af børnebidrag og forskellige andre love
 • Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om so-cial pension og forskellige andre love
 • Vejledning om EF-regler om social sikring – Familieydelser
 • Vejledning om EF-regler om social sikring - Generel introduktion og fælles regler
 • Vejledning om EF-regler om social sikring – Lovvalg

Kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Kategori af modtagere:

 • Almennyttige boligselskaber i kommunen
 • Andre kommuner
 • Ankestyrelsen
 • ATP
 • Bedemand
 • Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • Børne- og Socialministeriet
 • Danmarks Statistik
 • Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto
 • Kommunens eksterne revision
 • Kommunale og private daginstitutioner
 • Livsforsikringsselskaber og pensionskasser
 • SKAT
 • Sundhedsministeriet
 • SU-styrelsen
 • Udbetaling Danmark
 • Udlændingestyrelsen

Overførsel til tredjelande:
Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende varetagelsen af kommunens opgaver, der omhandler kultur, idræt samt folkeoplysning, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning sig typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om fonde og visse foreninger (Fondsloven)
 • BEK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen)
 • LBK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven)
 • LBK om eliteidræt
 • BEK af arkivloven (Arkivloven)
 • LBK om ophavsret (Ophavsretsloven)
 • BEK af museumsloven (Museumslov)
 • BEK om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed (Arkivbekendtgørelsen)
 • Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.
 • BEK om museer m.v. (Museumsbekendtgørelsen)
 • Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
 • LBK om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet
 • LBK om musik (Musikloven)
 • LBK om radio- og fjernsynsvirksomhed (Radio- og fjernsynsloven)
 • LBK om scenekunst
 • Lov om ændring af lov om scenekunst
 • Lov om film (Filmloven)
 • BEK om Det Københavnske Teatersamarbejde
 • BEK om egnsteatre (Egnsteater-bekendtgørelsen)
 • BEK om statstilskud til små storbyteatre
 • BEK om kunst i det offentlige rum
 • BEK om musikskoler
 • BEK om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater
 • BEK af udlændingeloven
 • LBK om litteratur
 • LBK om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven)
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • BEK om folkeskolens pædagogiske læringscentre
 • BEK om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed (Arkivbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse af arkivloven (Arkivloven)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med varetagelsen af kommunens op-gaver, der omhandler kultur, idræt samt folkeoplysning, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Andre kommuner
 • Foreninger
 • Fælleskommunale arkiver og lignende samarbejder på arkivområdet
 • Rigsarkivet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer