Legater og fonde

Morsø Kommune administrerer flere legater og fonde. Der er forskellige betingelser tilknyttet legaterne, og særlige legater kan ikke søges

Legater og fonde der for tiden kan søges:

  • Det er pt. ingen legater at søge

Legater og fonde i Morsø Kommune

Legatet har til formål, ud fra trangsbestemte og almenvelgørende hensyn, at støtte

a) Kvinde eller mand, lidende af ægte trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), eller

b) Kvinde eller mand med psykisk lidelse, eller

c) Kvinde eller mand med stærk invaliditet, eller

d) Kvinde, som trænger til opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død.

Legatmodtagerne prioriteres i nævnte rækkefølge, og skal i mindst fire år forud for legatets tildeling have haft, og fortsat have, fast bopæl på Mors.

Legatmodtagerne kan modtage en tildeling:

  • Under punkt a) hvert andet år

  • Under punkt b) hvert fjerde år

  • Under punkt c) hvert fjerde år

  • Under punkt d) én gang

Uddeling sker, dels efter ansøgning, dels efter indstilling. 
I begge tilfælde efter anbefaling fra læge, præst eller social myndighed. 

 

Ansøgnings- og indstillingsskema er tilgængeligt ultimo september måned.

Ansøgnings- og/eller Indstillingsskema sendes til:

Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Bestyrelsen for Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat for perioden
1. januar 2014 - 31. december 2017

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg

Niels Bjerre, dommer

Fondens formål er at yde støtte til trængende personer, bosiddende på Mors og fortrinsvis personer, der er eller har været beskæftiget ved landbruget, enten som ejere eller som medarbejdere.

Ansøgningsskema er tilgængeligt i september måned.

Ansøgning sendes til:

Kristian Madsen Glintborgs Fond
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Bestyrelsen for Kristian Madsen Glintborgs Fond for perioden
1. januar 2014 - 31. december 2017

Hans Ejner Bertelsen, formand for Økonomiudvalget

Henning Sørensen, medlem af Økonomiudvalget

Uffe Korsgaard, medlem af Økonomiudvalget

Michael Dahlgaard, medlem af Økonomiudvalget

Meiner Nørgaard, medlem af Økonomiudvalget

Lauge Larsen, medlem af Økonomiudvalget

Viggo Vangsgaard, medlem af Økonomiudvalget

I december måned uddeles et antal legatportioner til fordel for værdigt trængende samt langvarigt syge mænd og kvinder i Morsø Kommune.

Ansøgningsskema er tilgængelig ultimo oktober hvert år.

Ansøgning sendes til:

Morsø Kommune
Borgerservice
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Ansøgningsfristen er fredag den 17. november 2017

Uddeling sker medio december

Såfremt du ikke inden 15.12.17 har fået julelegatet indsat på din Nemkonto - er din ansøgning ikke imødekommet. Du vil ikke modtage særskilt meddelelse om afslag.

Legatet yder støtte til:

  • Nedbringelse af husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister.
  • Vedligeholdelse og/eller istandsættelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune.
    Bygninger som tidligere tilhørte stiftelserne i kommunen har fortrinsret.
  • Planlægning eller opførelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune.

 

Ansøgningsskema er tilgængeligt i medio marts måned.

Ansøgning sendes til:

Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede 
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Bestyrelsen for Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017

Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Henning Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem

Michael Dahlgaard, 1. viceborgmester

Viggo Vangsgaard, 2. viceborgmester

Meiner Nørgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Legatet støtter foreninger m.v. der arbejder for bedring af vanskeligt stillede børns, unges og handicappedes forhold i Morsø Kommune.

Der er intet ansøgningsskema

Der kan søges igen i foråret 2018

Ved ansøgning skal foreningens sidste afsluttede regnskab medsendes. Derudover skal foreningens cvr-nummer og kontonummer oplyses.

Ansøgninger sendes til:

Børnehjælpsdagens Legat
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Mail: kommunen@morsoe.dk

 

Bestyrelsen for Børnehjælpsdagens Legat for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Bodil Øllgaard, repræsentant for Dansk Røde Kors

John Christiansen, repræsentant for LO - Mors

Jens Christian Sø, repræsentant for Håndværker- og Industriforeningen

Henning Christensen, repræsentant for Handelsstandsforeningen

Jens Borg, repræsentant for Morsø Fritidssamvirke

Kurt Collstrop, kasserer

Fonden støtter aktiviteter til fremme af den erhvervsmæssige, kulturelle og sociale udvikling i Morsø Kommune.

Der er intet ansøgningsskema.

Ved ansøgning skal cvr-nummer og foreningens / arrangementets kontonummer oplyses.
Derudover skal budget og/eller regnskab for forening/arrangement medsendes ansøgningen.

Der kan søges igen i foråret 2018

Ansøgning (med budget og/eller regnskab) sendes til:

Fonden Morsø Samvirke
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Mail: kommunen@morsoe.dk

 

Bestyrelsen for Fonden Morsø Samvirke for perioden
1. januar 2014 - 31. december 2017

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Peter Lillebæk, kommunalbestyrelsesmedlem

Rikke Würtz, vicekommunaldirektør

Peter Anders Møller, slægtning til Frk. Møller

Jesper Overgaard, formand for Morsø Erhvervsråd

Legatet yder støtte til unges gennemførelse af videregående uddannelser. 
Uddannelser inden for det maritime område, for eksempel søfart, fiskeri, rederi og skibsbygningsvirksomhed skal gives prioritet, men fonden kan støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelse i Danmark og i udlandet.

Legatet gives fortrinsvis til personer, der er født eller opvokset på Mors, eller på en anden måde har haft tilknytning til øen.

Ansøgningsskema er tilgængeligt ultimo august måned.
Næste gang der kan søges er i 2018.

Ansøgning sendes til:

M. C. Holms Uddannelseslegat
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Bestyrelsen for M. C. Holms Uddannelseslegat for perioden
1. januar 2014 - 31. december 2017

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Jens Dahlgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Henrik Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem