Legater og fonde

Morsø Kommune administrerer flere legater og fonde. Der er forskellige betingelser tilknyttet legaterne.

Der kan pt. søges til følgende legater:

 • Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
  Ansøgningsfrist: 18. oktober 2021

 • Kristian Madsen Glintborgs Fond
  Ansøgningsfrist: 25. oktober 2021

 • Julelegat
  Ansøgningsfrist: 26. november 2021

Legater og fonde i Morsø Kommune

Legatet har til formål, ud fra trangsbestemte og almenvelgørende hensyn, at støtte

a) Kvinde eller mand, lidende af ægte trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), eller

b) Kvinde eller mand med psykisk lidelse, eller

c) Kvinde eller mand med stærk invaliditet, eller

d) Kvinde, som trænger til opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død.

Legatmodtagerne prioriteres i nævnte rækkefølge, og skal i mindst fire år forud for legatets tildeling have haft, og fortsat have, fast bopæl på Mors.

Legatmodtagerne kan modtage en tildeling:

 • Efter punkt a) hvert andet år
 • Efter punkt b) hvert fjerde år
 • Efter punkt c) hvert fjerde år
 • Efter punkt d) én gang

Uddeling sker, dels efter ansøgning, dels efter indstilling. 
I begge tilfælde altid efter anbefaling fra læge, præst eller social myndighed. 

Link til ansøgningsskema  (når man selv søger)

Link til indstillingsskema (når man søger for andre)

Ansøgningsfrist: 18. oktober 2021

Ansøgnings- og/eller indstillingsskema sendes til:

Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors


Bestyrelsen for Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat for perioden

1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg

Niels Bjerre, dommer

Fondens formål er at yde støtte til trængende personer, bosiddende på Mors og fortrinsvis personer, der er eller har været beskæftiget ved landbruget, enten som ejere eller som medarbejdere.

For at komme i betragtning til legatet, skal der bruges ansøgningsskema.

Link til ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2021.

Ansøgning sendes til:

Kristian Madsen Glintborgs Fond
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors


Bestyrelsen for Kristian Madsen Glintborgs Fond for perioden
1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, formand for Økonomiudvalget

Jette Jepsen, medlem af Økonomiudvalget

Henning Sørensen, medlem af Økonomiudvalget

Hanne Haldrup, medlem af Økonomiudvalget

Meiner Nørgaard, medlem af Økonomiudvalget

Viggo Vangsgaard, medlem af Økonomiudvalget

John Christiansen, medlem af Økonomiudvalget

I december måned uddeles et antal legatportioner til fordel for værdig trængende og langvarigt syge mænd og kvinder i Morsø Kommune.

Link til ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:

Morsø Kommune
Borgerservice
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Ansøgningsfrist: 26. november 2021.

Uddeling sker medio december.

 

Legatet yder støtte til unges gennemførelse af videregående uddannelser. 
Uddannelser inden for det maritime område, for eksempel søfart, fiskeri, rederi- og skibsbygningsvirksomhed skal gives prioritet, men fonden kan støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelser i Danmark og i udlandet.

Legatet gives fortrinsvis til personer, der er født og/eller opvokset på Mors, eller på en anden måde har tilknytning til øen.

Der skal bruges ansøgningsskema for at komme i betragtning til legatet. 

Der kan søges til legatet igen i september 2022.

Ansøgning sendes til:

M. C. Holms Uddannelseslegat
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Bestyrelsen for M. C. Holms Uddannelseslegat for perioden
1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Tore Müller, kommunalbestyrelsesmedlem

Jette Jepsen, kommunalbestyrelsesmedlem

Fondens formål er i samarbejde med foreninger, korps, sociale myndigheder og enkeltpersoner, på tværs af politiske og sociale skel, ved fælles interesse af de skabte midler at arbejde for en bedring af vanskeligt stillede børns, unges og handicappedes forhold.

Ved ansøgning fra forening skal sidste afsluttede regnskab medsendes. Derudover skal foreningens CVR-nummer og kontooplysninger oplyses.
Der er intet ansøgningsskema.

Der kan ansøges til legatet igen i foråret 2022.

Ansøgninger sendes til:

Børnehjælpsdagen i Nykøbing Mors
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

kommunen@morsoe.dk

Uddelingen vil ske på legatbestyrelsesmøde den 22. juni 2021.
Ansøgere vil få svar 1-2 dage efter mødet.


Bestyrelsen for Børnehjælpsdagens Legat for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Torben Gregersen, direktør for Børn og Kultur

Eva Kirstine Christoffersen, repræsentant for Dansk Røde Kors

John Christiansen, repræsentant for LO - Mors

Jens Christian Sø, repræsentant for Håndværker- og Industriforeningen

Michael Hansen, repræsentant for Handelsstandsforeningen

Jens Borg, repræsentant for Morsø Fritidssamvirke

Fonden støtter aktiviteter til fremme af den erhvervsmæssige, kulturelle og sociale udvikling i Morsø Kommune.

Ved ansøgning skal cvr-nummer og foreningens / arrangementets kontonummer oplyses.
Derudover skal budget og/eller regnskab for forening/arrangement medsendes ansøgningen.

Der er intet ansøgningsskema.

Der kan ansøges til legatet igen i foråret 2022.

Ansøgning (med budget og/eller regnskab) sendes til:

Fonden Morsø Samvirke
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

kommunen@morsoe.dk

Uddelingen vil ske på legatbestyrelsesmøde den 16. juni 2021.
Ansøgere vil få svar 1-2 dage efter mødet.


Bestyrelsen for Fonden Morsø Samvirke for perioden

1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Viggo Vangsgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Rikke Würtz, kommunaldirektør

Peter Anders Møller, slægtning til Frk. Møller

Tage Odgaard Nielsen, formand for Morsø Erhvervsråd

Legatet yder støtte til:

 • Nedbringelse af husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister.
 • Vedligeholdelse og/eller istandsættelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune.
  Bygninger som tidligere tilhørte stiftelserne i kommunen har fortrinsret.
 • Planlægning eller opførelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune

Der kan ansøges til legatet igen i foråret 2022.

Ansøgning sendes til:

Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede 
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors


Bestyrelsen for Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021

Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Viggo Vangsgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Henning Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem

Meiner Nørgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Ansgar Nygaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Fondens formål er at støtte: 

 1. Unge, der er født bosat eller opvokset i Hvidbjerg, Agerø, Karby, Redsted, Tæbring, Outrup, Rakkeby, Vejerslev, Blidstrup, V. Assels eller Ø. Assels sogn og er under uddannelse indenfor landbrug, fiskeri, handel, håndværk eller industri. Fortrinsvis har unge, der efter endt uddannelse ønsker at virke i en landsby på Mors.

 2. Personer, der tilhører de under a) nævnte erhverv, og som er kommet i økonomiske vanskeligheder, der kan resultere i, at de kan miste deres hjem eller virksomhed.

Hent ansøgningsskemaet her

(legatet kan søges frem til den 1. august 2021)