Sagsbehandlingsfrister

Vi skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Vi er forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på de lovområder, som er omfattet af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vi har samlet alle vores sagsbehandlingsfrister, og de anførte frister er de maksimale sagsbehandlingstider fra ansøgning til afgørelse.

Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du ansøger om. Det kan skyldes, at der er flere ting, der skal afklares, eller som kræver, at der indhentes forskellige former for dokumentation.

Kan fristen ikke overholdes i den konkrete sag, får du som ansøger skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar.

Sagsbehandlingsfrister

 

Ansøgning om

Frist

Råd og vejledning til børn, unge og deres familier.

Serviceloven § 11, stk. 2

2 uger
Foranstaltninger i forbindelse med rådgivning.

Serviceloven § 11, stk. 3-6
6 uger
Gratis rådgivning / vejledning af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk/psykisk funktionsevne samt deres familier.

Serviceloven § 11, stk.7
1 måned

Vurdering af underretning om et barn eller ung er i mistrivsel

Serviceloven § 155, stk. 2

24 timer

Kvittering til afsender af underretning efter modtagelse

Serviceloven § 155 b
6 hverdage

Klager over afgørelse efter serviceloven – genvurderingsfrist

Retssikkerhedslovens § 66 og 67 – dog undtagelser i Servicelovens § 3a
4 uger

Hjemviste sager fra Ankestyrelsen

4 uger

Merudgiftsydelse til børn

Serviceloven § 41

2 måneder

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Serviceloven § 42

2 måneder

Ledsagelse

Serviceloven § 45

2 måneder

Personlig hjælp og pleje til børn og unge

Serviceloven § 83 jf. § 44

1 måned

Tilbud om afløsning/aflastning til forældre, der passer et barn/ung med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne

Serviceloven § 84, stk.1 jf. § 44

2 måneder

Tilbud om hjælp til vedligeholdelse af psykiske/fysiske færdigheder til børn/unge, der har behov herfor

Serviceloven § 86, stk. 2 jf. § 44

2 måneder

Efter modtagelse af ny sag i Modtagelsen tages der stilling til, hvad der skal ske for at hjælpe/støtte barnet/den unge

Serviceloven § 46

1 måned

Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse, hvis det antages, at et barn eller ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Serviceloven § 50

4 måneder

Foreløbig eller akut foranstaltninger kan iværksættes sideløbende med den børnefaglige undersøgelse

Serviceloven § 52, stk. 2

1 uge

Foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1 - 9

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1 - 9

5 måneder (inkl. 4 mdr. til børnefaglig  undersøgelse)

Økonomisk støtte

Serviceloven § 52 a, stk. 1, nr. 1-3

2 måneder

Støtteperson i forbindelse med anbringelse

Serviceloven § 54

1 måned

Godkendelse af netværksplejefamilie

Serviceloven § 66b

3 måneder

Samvær og kontakt under anbringelsen

Serviceloven § 71

1 måned

Efterværn

Serviceloven § 76

1 måned

Plejetilladelse ved privat døgnpleje

Serviceloven § 78

3 måneder

 

Ansøgning om

Frist

Ansøgning om optagelse på venteliste til dagtilbud

3 uger

(du modtager kvittering, samt et tilbudsbrev inden indmeldelsen)

Ansøgning om økonomisk friplads

3 uger

(du modtager kvittering, samt et fripladsbrev)

Socialpædagogisk friplads
4 uger
Godkendelse af privat dagtilbud 3 måneder
Tilskud til pasning af egne børn 3 uger
Tilskud til optagelse i dagtilbud i anden kommune 3 uger

 

Ansøgning om

Frist

Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse

4 uger

Ledighedsydelse

2 uger

Ressourceforløbsydelse ved ressource- og jobafklaringsforløb 2 uger

Enkeltudgifter

jf. Lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

4 uger

Enkeltudgifter - flyttehjælp

jf. Lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

2 uger

Sygebehandling, herunder hjælp til tandbehandling

jf. Lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

4 uger
Samværsudgifter - samvær med egne børn under 18 år, man ikke bor sammen med 4 uger
Personlige tillæg til pensionister

3 uger

Helbredstillæg til pensionister

3 uger

Beboerindskudslån 2 uger

 

 

Ansøgning om

Frist

Lov om social service

 

Personlig hjælp og pleje

§ 83, stk. 1, nr. 1

1 uge
Praktisk hjælp

§ 83, stk. 1, nr. 2
2 uger
Madservice

§ 83, stk. 1, nr. 3
1 uge

Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende

§ 84

3 uger

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

§ 85

2 måneder

Genoptræning

§ 86, stk. 1

1 måned

Vedligeholdelsestræning

§ 86, stk. 2

1 måned

Selv vælge en person til, at udføre opgaverne efter §83

§ 94
1 måned

Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp

§ 95
1 måned

Personlig hjælpeordning

§ 96

3 måneder

Ledsagerordning

§ 97

3 måneder

Kontaktperson for døvblinde

§ 98

2 måneder

Støtte og kontaktperson

§ 99

1 måned

Merudgifter ved daglig livsførelse

§ 100

3 måneder

Tilbud om behandling af stofmisbrug

§ 101

2 uger

Beskyttet beskæftigelse

§ 103

2 måneder

Aktivitets og samværstilbud

§ 104

2 måneder

Midlertidig botilbud

§ 107

3 måneder

Længerevarende botilbud

§ 108

3 måneder

Støtte til hjælpemidler

§ 112

3 måneder

Støtte til forbrugsgoder

§ 113

3 måneder

Støtte til køb af handicapbil

§ 114

4 måneder

Støtte til boligindretning

§ 116

6 måneder

Støtte til individuel befordring

§ 117

2 måneder

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

§ 118

1 uge

Pasning af døende i eget hjem

§ 119

1 uge

Sygeplejeartikler og lignende til dødende

§ 122

1 uge

Plejehjem og beskyttet bolig

§ 192

2 måneder

Sundhedsloven

 

Omsorgstandplejen

§ 131

1 måned

Specialtandplejen

§ 133

1 måned

Tilbud om behandling af alkoholmisbrug

§ 141

2 uger

 

Ansøgning om

Frist
Aktivloven - LAS

 

Revalidering

kap 6

13 uger

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - LAB

 

Tilbud om vejledning og opkvalificering

kap 10

4 uger

Tilbud om virksomhedspraktik

kap. 11

4 uger

Tilbud om løntilskudsjob

kap 12

4 uger

Løntilskud til førtidspensionister

kap 12

13 uger

Fleksjob

kap 13

13 uger

Tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger

kap. 14

4 uger

Rekruttering til jobrotation

kap 14

1 uge

Tilbud om befordringsgodtgørelse

kap. 15

4 uger

Jobrettet uddannelse

kap 8 

1 uge

(efter modtagelse af skema fra A-kassen)

Henvendelse fra virksomhed fx rekruttering eller andet behov

Straks håndtering

Kompensationsloven

 

Ansøgning om personlig assistance (hvis sagen er belyst og der ikke skal indhentes yderligere lægelig dokumentation)

4 uger

efter modtagelse af ansøgningsskema

Fastholdelse – henvendelse fra virksomhed

Straks håndtering

Ansøgning om pension efter gamle pensionsregler (Alm. Forhøjet, Mellemste, højeste pension):

 

Ansøgning om pensionsforhøjelse

13 uger

(Fra ansøgning er modtaget i jobcenteret og videregivet til behandling i pensionsteamet)

Forhøjelsessager

3 uger

ved diagnosticerede terminale forløb

Lov om social pension:

 

Ansøgning om pension

26 uger

– når indstillingstidspunktet* er kendt

Ansøgning om behandling af pensionssag på det foreliggende grundlag

13 uger
– fra Jobcentret modtager ansøgningen til den er afgjort i pensionsteamet.
Integrationsloven

 

Ansøgning om overtagelse ved flytning fra anden kommune

§18

4 uger

Tilbud om vejledning og opkvalificering

§23a

4 uger

Tilbud om virksomhedspraktik

§23b

4 uger

Tilbud om løntilskud

§23c

13 uger

Tilbud om integrationsprogram

§16

4 uger

efter ankomst

Indgåelse og udarbejdelse af integrationskontrakt

§19

4 uger

efter ankomst

Underskrift af integrationserklæring

§19 stk. 2

4 uger

efter ankomst

Repatrieringsloven  

Hjælp til udlændinges tilbagevenden til hjemland eller tidligere opholdssted

16 uger

*Indstillingstidspunkt: det tidspunkt, hvor borgeren har besluttet sig for at søge.