Foreningsliv

Der er på Mors et rigt fritids- og kulturliv. Det udfolder sig i klubber, forening, aftenskoler. Se også aktivitetsoversigt og foreningsvejviser.

Du kan søge efter foreninger inden for netop dine interesser via linket "Find forening".

Du kan som forening her på siden finde foreningsportalen, ansøgningsskemaer, retningslinjer om tilskudsmuligheder m.v. og andre tilbud til foreninger.

Foreninger, der er godkendt som støtteberettigede af Folkeoplysningsudvalget, har mulighed for at få støtte fra kommunen, blandt andet støtte til lokaler.

Ændrede retningslinjer - tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen pga. Covid-19

Se aktivitetsoversigten og foreningsvejviseren

Ansøgningsskemaerne er til foreninger, der søger om godkendelse som tilskudsberettigede eller allerede er godkendt.

Skemaet skal underskrives og sendes til Fritidsafdelingen.

Se betingelserne for godkendelse og reglerne for tilskud i de fritidspolitiske retningslinjer ude til højre.

 Ansøgningsskemaer

 

Morsø Kommune giver tilskud til aftenskoler, der lever op til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Ansøgningsskemaerne skal sendes til Fritidsafdelingen.

Ansøgningsskemaer

Få hjælp til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet og vær med til at udvikle den kulturelle vækst på Mors. Søg derfor om tilskud fra de frie kulturmidler til jeres kulturelle arrangement eller aktivitet. 

Det er foreninger eller institutioner, der kan søge om tilskud. Støtten kan gives enten som et direkte tilskud eller en underskudsgaranti. Ansøgningen sender I til kultur@morsoe.dk sammen med et budget for arrangementet eller aktiviteten. I skal ikke bruge et bestemt ansøgningsskema.

Ansøgningen bliver behandlet på det næste møde i Børne- & Kulturudvalget. Afgørelsen på jeres ansøgning modtager I via Digital Post.

Retningslinjer for tildeling

 • Der gives kun til kulturelle formål.
 • Institutionen eller foreningen skal være hjemmehørende på Mors eller have en stor andel af deltagende morsingboere.
 • Kommunale/selvejende institutioner kan kun søge med fagchefens påtegning.
 • Der gives ikke til driftsopgaver.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Der gives fortrinsvis til nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer, selvom det er en anden ansøger.
 • Større projekter og ideer støttes f.eks. med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde. Det er tit meget vigtigt, at der ydes støtte fra kommunal side, inden andre sponsorer indgår aftaler.
 • Der kan ikke bevilges midler med tilbagevirkende kraft.
 • Ansøgninger behandles løbende.
 • Der annonceres på kommunens hjemmeside mindst én gang årligt.  

Udviklingspuljen kan være med til at støtte nye initiativer og projekter inden for folkeoplysningsområdet i Morsø Kommune. Det er folkeoplysningsudvalget der fordeler tilskud fra puljen.

Udviklingspuljen kan understøtte aktiviteter der foregår i godkendte folkeoplysende foreninger såvel som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper.

Tilskud fra Udviklingspuljen kan ydes til folkeoplysende foreninger og aftenskoler samt selvorganiserende grupper, der ikke har tilknytning til en eksisterende forening og som er hjemmehørende i Morsø Kommune.

Der kan bl.a. søges om tilskud til:

 • Udviklingsarbejde
 • Sundhedsfremmende foranstaltninger
 • Opstart af nye foreninger
 • Nye initiativer i eksisterende foreninger
 • Afvikling af arrangementer, der har til formål at tiltrække nye medlemmer til foreningerne
 • Tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud
 • Nye initiativer af tværgående karakter (alder/baggrund/idræt)
 • Partnerskab

Skemaer og frister

 • Ansøgning der beskriver ideen/initiativet/aktiviteten vedlagt et budget, sendes til Fritid
 • Der forefindes ikke et ansøgningsskema
 • Ansøgning om støtte kan fremsendes løbende til Fritid
 • Efter endt arrangement/projekt skal der fremsendes en kort evaluering samt regnskab til Fritid. Uforbrugte midler skal tilbagebetales.

Ikke forbrugte midler fra puljen overføres til efterfølgende år.

Med virkning fra 1. januar 2017 vedtog folketinget en stramning af folkeoplysningsloven.


Formålet med ændringen er at sikre at kommunen ikke yder tilskud eller anviser kommunale lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

I Morsø Kommune er der besluttet følgende i forhold til anvisning af lokaler, tilskud og tilsyn hermed (link).

For folkeoplysende foreninger skal kommunen offentliggøre nedenstående:

 

Forenings regnskab

Regnskaberne kan ses på "Find forening" under hver enkelt forening - for yderligere informationer se her

Foreninger der modtager tilskud

Liste over foreninger

Foreninger der er anvist lokale

Bookede tider i haller og på skoler fremgår af foreningsportalen EGon Kultur og Fritid.

Liste over foreninger der er anvist kommunalt lokale

Oversigt med bookede tider i lokaler og haller

Foreninger der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokale

Liste over foreninger