Tilsyn med husdyrbrug

Morsø Kommune skal føre tilsyn på husdyrbrug regelmæssigt. Formålet med et tilsyn er at vejlede og informere om miljøforhold, samt sikre at husdyrbrugene overholder de regler, der er på miljøområdet.

Et tilsyn er med til at sætte fokus på miljø. Tilsynet handler ikke kun om kontrol, men også om vejledning og forebyggelse. Igennem dialog er der mulighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der bliver tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler.

 

Du skal have tilsyn, hvis du har et husdyrbrug inden for en af disse kategorier:

  • Kategori 1a - husdyrbrug der er godkendt efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, samt husdyrbrug godkendt efter de tidligere gældende regler i Husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3.
  • Kategori 1b - husdyrbrug som er godkendt efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 eller tilladt i henhold til lovens § 16 b, hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, samt husdyrbrug som er godkendt i henhold til de tidligere gældende regler i Husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3.
  • Kategori 2 - ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter tidligere gældende regler, indtil kommunen meddeler godkendelse eller tilladelse efter § 16 a eller b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b.

Ejendomme der ikke indgår i ovenstående kategorier skal dog have tilsyn mindst hvert 6. år, hvis der opbevares fast husdyrgødning og bundfald på ejendommen.

Husdyrbrug skal som minimum have et basistilsyn inden for 3 år for kategori 1a- og 1b-husdyrbrug, og inden for 6 år for kategori 2-husdyrbrug. På et basistilsyn gennemgår vi alle husdyrbrugets miljøforhold. Vi skal også føre prioriterede tilsyn, som er målrettet specielle områder eller aktiviteter.

Vi varsler tilsynet med et brev via digital post mindst 14 dage før. I brevet er der information om, hvad vi vil gennemgå på tilsynet, samt hvilke oplysninger det er praktisk du har fundet frem på forhånd. Det er en god ide, at du er velforberedt inden tilsynet. Dette minimerer risikoen for, at der opstår uklarheder eller misforståelser. I særlige tilfælde kan vi vælge at føre tilsynet uvarslet.

På tilsynet har vi fokus på, at husdyrproduktionen sker inden for gældende produktionstilladelse. Vi kontrollerer, at du håndterer og opbevarer ensilage og husdyrgødning forsvarligt, blandt andet ved at kontrollere om flydelaget på gyllebeholdere er tilstrækkeligt. Derudover gennemgår vi om miljøgodkendte husdyrbrug overholder vilkårene og forudsætningerne i deres miljøgodkendelser.

Efter tilsynet skriver vi et tilsynsbrev. Her beskriver vi eventuelle uoverensstemmelser med gældende lovgivning, og hvordan du efterfølgende kan bringe forholdene i orden. Som udgangspunkt skal alle forhold være bragt i orden senest 6 måneder efter tilsynet.

Tilsynsaktiviteter på husdyrbrug er omfattet af brugerbetaling. Det betyder, at du skal betale for den tid vi anvender før, under og efter et tilsyn. Du skal ikke betale for den tid vi bruger på kørsel, samt generel planlægning af tilsynsarbejde og vidensopbygning.

Morsø Kommune opkræver brugerbetalingen hvert år i november. Taksten reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside

I 2022 er timetaksten 440,78 kr.

Fra den 1. maj 2016 skal vi offentliggøre tilsynsrapporter på Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration (DMA). De offentliggjorte tilsynsrapporter fra januar 2014 til og med 30. april 2016 kan du se her.

2014
Ejerslevvej 26, 7900 Nykøbing Mors 
Ørndrupvej 123, 7960 Karby
Elsøvej 262, 7900 Nykøbing Mors
Kronborgvej 4, 7950 Erslev
Hanstholmvej 3, 7900 Nykøbing Mors
Kildevej 10, 7900 Nykøbing Mors
Madsvej 21, 7900 Nykøbing Mors
Kalundborgvej 15, 7980 Vils
Mejerivej 10, 7900 Nykøbing Mors
Strandvænget 30, 7900 Nykøbing Mors
Asselsvej 90, 7900 Nykøbing M
Søndenom 13, 7990 Øster Assels
Åshøj 14, 7990 Øster Assels
Staghøjmøllevej 8, 7990 Øster Assels
Sø Møllevej 3, 7900 Nykøbing

2015
Elsøvej 262, 7900 Nykøbing M
Præstbrovej 6, 7900 Nykøbing M
Lyngvej 5, 7950 Erslev
Nørre Dråbyvej 5, 7900 Nykøbing M
Skærhøj 6, 7900 Nykøbing M
Fjallerslevvej 11, 7900 Nykøbing M
Rolighedsvej 10, 7990 Øster Assels
Hesterøroddevej 104, 7990 Øster Assels
Jørsbyvej 2, 7900 Nykøbing M
Kr Koldsvej 9, 7950 Erslev
Ballevænget 10, 7950 Erslev
Langkæret 6, 7970 Redsted M
Brunhøjvej 16, 7950 Erslev
Birkemosen 5, 7990 Øster Assels
Kongevejen 66, 7900 Nykøbing M
Canadavej 10, 7970 Redsted M
Vestmorsvej 77, 7960 Karby
Næssundvej 321, 7970 Redsted M
Blidstrupmark 12, 7990 Øster Assels
Elsøvej 115, 7900 Nykøbing M
Kalundborgvej 22, 7980 Vils
Hanstholmvej 2, 7900 Nykøbing M
Foldagervej 12, 7900 Nykøbing M
Fårtoftvej 17, 7950 Erslev
Nørremark 10, 7900 Nykøbing M
Glomstrupvej 29, 7970 Redsted M
Vestermarken 19, 7950 Erslev
Vangvej 18, 7950 Erslev
Solbjerghedevej 4, 7950 Erslev
Næsørevej 5, 7960 Karby
Grydhøjvej 17, 7950 Erslev
Gammel Møllevej 10, 7970 Redsted
Vestmorsvej 87, 7970 Redsted
Lyngvej 10, 7950 Erslev
Mosegårdsvej 35, 7900 Nykøbing
Gammel Vodstrupvej 8, 7900 Nykøbing M
Staghøjmøllevej 8, 7990 Øster Assels
Præstbrovej 200, 7950 Erslev
Kringsholmen 21, 7960 Karby
Annettesvej 4, 7950 Erslev
Lyngvej 4, 7950 Erslev
Grydhøjvej 16, 7950 Erslev
Sø Møllevej 3, 7900 Nykøbing M
Vestmorsvej 17, 7950 Erslev
Øksendal 19, 7900 Nykøbing M
Nissedalsvej 12, 7900 Nykøbing M
T.O.R. Skole Vej 5, 7900 Nykøbing M
Feggesundvej 51, 7900 Nykøbing
Ejstrupmark 4, 7970 Redsted

2016
Sø Møllevej 3, 7900 Nykøbing M
Langkæret 12, 7970 Redsted
Holme 4, 7950 Erslev
Hesterøroddevej 110, 7990 Øster Assels
Damsgårdsvej 14, 7900 Nykøbing M
Feggesundvej 51, 7900 Nykøbing
Ørndrupvej 119, 7960 Karby
Thissingvej 7, 7970 Redsted
Feggesundvej 37, 7900 Nykøbing M
Frueled 74, 7900 Nykøbing M
Strandvænget 30, Nykøbing M
Karbymark 3, 7960 Karby
Strandvænget 54, 7900 Nykøbing M
Vendbjergvej 14, 7950 Erslev
Torupvej 6, 7950 Erslev


Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af anden lovgivning.

Morsø Kommune skal afgive og offentliggøre oplysninger om virksomheder og husdyrbrug via Miljøstyrelsens platform "Digital Miljøadministration" (DMA). Her bliver oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder. DMA indeholder blandt andet oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser.

Når vi offentliggøre oplysninger i DMA, skal vi sikre, at det sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Vi skal derfor orientere virksomheden/husdyrbruget om, hvilke oplysninger som vi agter at offentliggøre. Hvis der er oplysninger, som virksomheden/husdyrbruget ikke ønsker offentliggjort, skal vi afgøre, om ønsket kan imødekommes.

Formålet med en miljøtilsynsplan er at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunernes prioriteringer, og hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet overordnet vil blive gennemført i den kommende fire årige periode.

Morsø Kommune skal udarbejde en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Miljøtilsynsplanen skal blandt andet indeholde en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer, en beskrivelse af tilsynsindsatsen, en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder samt en fortegnelse over kommunens særligt forurenende virksomheder (IED-virksomheder).

Du kan her se den gældende miljøtilsynsplan for Morsø Kommune: Miljøtilsynsplan 2022-2025

 

Kommunen skal hvert år senest den 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen. Beretningen skal indeholde en vurdering af og bemærkninger til sidste års miljøtilsyn og godkendelser/tilladelser, samt en opgørelse over opkrævet brugerbetaling.

Du kan se Morsø Kommunes indberetning på Miljøstyrelsens platform "Digital Miljøadministration" (DMA).