Kommunen som arbejdsplads

Personalepolitikken sammenfatter politikker og praksis, der gælder på tværs af arbejdsstederne. Samlet sætter de rammen for kommunen som en attraktiv arbejdsplads og for MED-udvalgenes arbejde og decentrale politikker.

Medarbejdere og ledere arbejder efter Morsø Kommunes værdigrundlag, som er opsummeret ved værdierne: Dynamik, Hjerterum og Pålidelighed.

Kodekserne giver en samlet beskrivelse af, hvad vi i Morsø Kommune vil gøre for at udmønte visionen: ”Sammen er vi bedst”. Vores kodeks indeholder pejlemærker og værdigrundlag for Morsø Kommune.

Personalepolitikken

Personalepolitikken er i overensstemmelse med MED-aftalen for Morsø Kommune samt de overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige vilkår, der gælder for arbejdsmarkedet generelt.

Særligt fokus og indhold i Morsø Kommunes personalepolitik er: 

  • Vores værdigrundlag som er retningsgivende for samarbejde og kommunikation i Morsø Kommune  
  • Vores konkrete tolkninger af personalepolitiske forhold vedr. eksempelvis ansættelse, afskedigelse, kompetenceudvikling, løn, sygefravær, senioraftaler mm.

Personalepolitikken omfatter alle medarbejdere ved Morsø Kommune.

MED-Systemet

MED-systemet sikrer dialog, medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse.

I MED-aftale beskrives, hvordan vi vil sikre dialog, medindflydelse og medbestemmelse. Vores MED-aftale indeholder aftaler om:

  • Repræsentation og valg til MED-udvalgene 
  • MED-udvalgenes opgaver  
  • Beskrivelse af MED-systemets arbejdsmiljøopgaver  
  • Vilkår m.v. for tillidsvalgte

Vi har tre niveauer: Hoved-MED – det øverste organ, tre Område-MED og lokale-MED på de enkelte arbejdspladser. Enkelte arbejdspladser har personalemøder med MED-status.

Kodeks

Udgangspunktet for de fire kodeks er vores beslutning om at følge anbefalingerne fra ”Kodeks for god offentlig topledelse”, som blev udgivet af Forum for Offentlig Topledelse i 2005.

De fire kodeks definerer, hvordan de ni anbefalinger skal forstås og efterleves i Morsø Kommune. De fire Kodeks er:

  • Kodeks for godt Medarbejderskab
  • Kodeks for god Politisk Ledelse
  • Kodeks for god Ledelse
  • Kodeks for god Topledelse

Den egentlige betydning af kodeks kommer i spil i det daglige samarbejde og dialog. Vi er opmærksomme på, at dialogen om kodeks skal tages op løbende, hvis det skal bevare sin værdi.