Valg

Social- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Folketinget har den 27. december 2014 vedtaget en ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal.

Lovændringen indebærer, at reglerne for ophængning af valgplakater nu er ens over hele landet. 

Der skal ikke længere søges tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter visse retningslinjer, der er gengivet nedenfor.

Hvad er en valgplakat?

Valgplakater må ikke være større end 0,8 m2.

Hvis man ønsker at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed eller kommune.

Hvornår må valgplakater hænges op?

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen fra kl. 12.

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Hvor må valgplakater hænges op?

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op:

  • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler og lignende vejudstyr.
  • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanen eller 0,3 m fra cykelsti-kant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
  • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
  • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på, eller ændringer af, vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomheder.


Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Partistøtte ved valg til Morsø Kommunalbestyrelse

Politiske partier, der har været opstillet til et kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer ved det seneste valg (i København dog mindst 500 stemmer), har ret til at modtage partistøtte.

Partistøtten er i 2017 på 7,00 kr. om året pr. stemme.

 

Ansøgning om partistøtte

De politiske partier kan søge partistøtte for 2017 ved at udfylde blanketten. som du finder i boksen til højre.